Prettig samen werken De afspraken

Sociale partners willen dat er in de schoonmaakbranche prettig samen gewerkt wordt. Daarom zijn er afspraken gemaakt over ongewenste omgangsvormen, werkdruk, werkoverleg en het jaargesprek. 

Gedragscode Ongewenste omgangsvormen

Om agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en andere vormen van ongewenste omgangsvormen tegen te gaan, is er in de schoonmaakbranche een Gedragscode Ongewenste omgangsvormen opgesteld.

Centrale vertrouwenspersoon RAS

Medewerkers die te maken krijgen met seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesterijen kunnen altijd contact opnemen met de Vertrouwenspersoon van het eigen bedrijf. Mocht deze er niet zijn, als de medewerker dit niet wil of als het niets oplevert, dan kan de medewerker contact opnemen met de Centrale Vertrouwenspersoon van de RAS, Carla Goosen - te bereiken op telefoonnummer 0800 02 30 654. Zij zoekt met de betreffende persoon naar een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan helpt Carla Goosen bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van de RAS. 

Naast de centrale vertrouwenspersoon kunnen schoonmakers en hun leidinggevenden vanaf januari 2021 ook via de chatfunctie op deze site vragen stellen aan een vertrouwenspersoon.

Klachtencommissie Ongewenst gedrag

Wanneer er geen gezamenlijke oplossing wordt bereikt, dan kan de werknemer een klacht indienen bij de klachtencommissie op bedrijfsniveau. Als een bedrijf geen klachtencommissie heeft, dan kan de werknemer een klacht indienen bij de Centrale klachtencommissie RAS.

Werkdrukmeter

Artikel 14 van de Arbo cao verplicht de inzet van een werkdrukmeter bij heraanbesteding van objecten met een waarde van € 500.000 of meer per jaar: 6 maanden voor beëindiging van het contract en 6 maanden na de start van het nieuwe contract. Er zijn 2 meetinstrumenten om per object, rayon en/of bedrijf de werkdruk te meten:

  • Werkdrukmeter Schoonmaak: deze geeft in één oogopslag inzicht in de hoogte van de ervaren werkdruk, mogelijke oorzaken en de gevolgen;
  • Korte Werkdrukmeter: deze geeft een globaal beeld van de werkdruk en een beeld van de belastende factoren.

Klachtenregeling werkdruk

Worden klachten over werkdruk niet op een bevredigende manier opgelost? Dan kan iedereen in de schoonmaakbranche op basis van Artikel 15 uit de Arbo cao terugvallen op een klachtenregeling hierover. 

Werkoverleg en het jaargesprek

In de Arbo cao zijn afspraken gemaakt over gesprekken tussen werknemer en werkgever/leidinggevende. 

Werkoverleg

  • De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer regelmatig werkoverleg heeft met collega’s en de daartoe aangewezen direct-leidinggevende. In zijn algemeenheid wordt 4 maal werkoverleg per jaar gezien als norm.
  • Voor een werknemer die werkzaam is op een zogenaamd sleutelpand geldt dat het werkoverleg kan plaatsvinden gecombineerd met het bezoek van de objectleider of dat er wordt deelgenomen aan het werkoverleg op een ander, groter object of dat een aparte bijeenkomst wordt georganiseerd.
  • Het werkoverleg vindt binnen werktijd plaats.

Jaargesprek

  • De werkgever zal jaarlijks met de werknemer een jaargesprek houden waar het onderwerp werkdruk een punt van aandacht is.
  • Het jaargesprek vindt plaats in werktijd op het object waar de werknemer normaal werkzaam is.

Arbo Aandachtspunten bij het aanbesteden van Schoonmaakonderhoud (AAS)

De opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf moeten samen zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor de schoonmakers. De AAS-lijst is bedoeld voor het maken van afspraken met de opdrachtgever over de veiligheids- en arbeidsrisico’s op locatie.